• zastupanje stranaka u svim vrstama upravnih postupaka i upravnih sporova