• Zastupanje u prekršajnim postupcima – saobraćajni prekršaji, povrede javnog reda i mira i sl.

Zakon o prekršajima Republike Srpske, (“Sl. glasnik RS”, br. 63/2014, 36/2015 – odluka US, 110/2016 i 100/2017)