Nasljedno pravo

  • Zastupanje kod nadležnih sudova u ostavinskim postupcima
  • Zastupanje u postupcima donošenja dopunskog rješenja o nasljeđivanju
  • Izrada testamenta
  • Pravno savjetovanje klijenata o pravima iz oblasti nasljednog prava

Zakon o nasljeđivanju Republike Srpske, ( “Sl. glasnik RS”, br. 1/2009, 55/2009 – ispr. i 91/2016)

Zakon o nasljeđivanju Federacije Bosne i Hercegovine, (“Sl. novine FBiH”, br. 80/2014)

Advokat Banja Luka
Pozovi nas za konsultacije