• Zastupanje u postupku ostvarivanja prava na naknadu materijalne i nematerijalne štete pred nadležnim sudovima i osiguravajućim društvima.
    (naknada štete iz saobraćajnih nesreća, naknada štete na radu, van rada…)