• Zastupanja kod sudova i upravnih organa u svim imovinsko – pravnim sporovima