Nekretnine i imovinski odnosi

Upravno pravo

zastupanje stranaka u svim vrstama upravnih postupaka i upravnih sporova

Privredno pravo

Poštovanim klijentima nudimo uslugu mjesečnog paušalnog zastupanja, koja usluga podrazumjeva pružanje advokatskih usluga na dnevnoj bazi, uz plaćanje fiksne mjesečne naknade, koja se ugovara sa klijentom u zavisnosti od njegovih potreba. Na ovaj način plaćanjem fiksne mjesečne naknade imate svakodnevno na raspolaganju advokate za sva Vaša pravna pitanja i probleme.

Zakon o privrednim društvima Republike Srpske, (“Sl. glasnik RS”, br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013 i 100/2017)

Prekršajni postupci

Zakon o prekršajima Republike Srpske, (“Sl. glasnik RS”, br. 63/2014, 36/2015 – odluka US, 110/2016 i 100/2017)

Izvršni postupak

Podnošenje prijedloga za prinudno izvršenje i zastupanje u svim postupcima prinudnog izvršenja

Odricanje od državljanstva

Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine (“Sl. glasnik BiH”, br. 22/2016 – prečišćen tekst)

“Odricanje

Član 19

(1) Građanin koji je napunio 18 godina, koji živi u inostranstvu i ima državljanstvo druge države, ili mu je zagarantovano sticanje državljanstva druge države, ima pravo da se odrekne državljanstva BiH.

(2) Djetetu koje živi u inostranstvu i ima državljanstvo druge države ili mu je isto zagarantovano prestaje državljanstvo BiH odricanjem na zahtjev oba roditelja kojima je državljanstvo BiH prestalo odricanjem, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo BiH prestalo odricanjem uz saglasnost drugog roditelja koji je državljanin Bosne i Hercegovine, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo BiH prestalo odricanjem, ako je drugi roditelj mrtav ili je izgubio roditeljsko pravo ili je stranac ili lice bez državljanstva ili na zahtjev usvojioca ako mu je prestalo državljanstvo BiH odricanjem i odnos između usvojioca i usvojenog djeteta je odnos potpunog usvojenja. Ako je dijete starije od 14 godina, zahtijeva se njegov pristanak.

(3) U slučajevima iz st. (1) i (2) ovog člana, državljanstvo BiH prestaje licu kada nadležni organ utvrdi da su ispunjeni potrebni uslovi iz st. (1) i (2) ovog člana i stranci uruči rješenje o prestanku državljanstva BiH, ili kad joj ga nadležno diplomatsko-konzularno predstavništvo Bosne i Hercegovine u inostranstvu uputi poštom.

Član 20

Odluka o odricanju može biti poništena na zahtjev lica koje nije steklo državljanstvo države koja mu je izdala garanciju.

Član 21

Otpust iz državljanstva BiH može biti odobren na osnovu zahtjeva lica koje živi na teritoriji Bosne i Hercegovine, koje ispunjava sljedeće uslove:

a) da ima 18 godina;

b) da se protiv njega ne vodi krivični postupak zbog učinjenog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti, ili ako je osuđen na kaznu zatvora u Bosni i Hercegovini, da tu kaznu izdržava;

c) da je izmirio sve nužne doprinose, poreze ili druge zakonske obaveze plaćanja utvrđene pravosnažnim odlukama nadležnih organa;

d) da je stekao ili mu je garantovano državljanstvo druge države;

e) da je ispunio svoje vojne obaveze.

Član 22

(1) Djetetu mlađem od 18 godina koje je steklo, ili kojem je zagarantovano sticanje državljanstva druge države, i koje još uvijek živi na teritoriji Bosne i Hercegovine, prestaje državljanstvo BiH otpustom na zahtjev:

a) oba roditelja čije je državljanstvo BiH prestalo otpustom;

b) jednog roditelja čije je državljanstvo BiH izgubljeno otpustom, ako drugi roditelj nije živ, ili su mu oduzeta roditeljska prava, ili je stranac ili lice bez državljanstva;

c) jednog roditelja, koji izvršava roditeljske dužnosti i čije državljanstvo BiH je izgubljeno otpustom a drugi roditelj, koji je državljanin Bosne i Hercegovine, se slaže;

d) usvojioca ako mu je državljanstvo BiH prestalo otpustom, a odnos između usvojioca i usvojenog djeteta predstavlja odnos potpunog usvojenja.

(2) Ako je dijete starije od 14 godina, u slučajevima iz tač. a), b) i c) zahtijeva se njegov pristanak.”

Nasljedno pravo

Zakon o nasljeđivanju Republike Srpske, ( “Sl. glasnik RS”, br. 1/2009, 55/2009 – ispr. i 91/2016)

Zakon o nasljeđivanju Federacije Bosne i Hercegovine, (“Sl. novine FBiH”, br. 80/2014)

Razvod braka i porodični odnosi

Porodični zakon Republike Srpske, (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2002, 41/2008 i 63/2014) – prestao da važi 1.9.2023. godine

Porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine, (“Sl. novine FBiH”, br. 35/2005, 41/2005 – ispr. i 31/2014)

Porodični zakon Republike Srpske (“Sl. gl. RS”, br. 17/23)

Naknada štete

Sveobuhvatna zaštita prava radnika i poslodavaca u radnopravnim odnosima

Poštovanim klijentima- pravnim licima nudimo uslugu mjesečnog paušalnog zastupanja, koja usluga podrazumjeva pružanje advokatskih usluga na dnevnoj bazi, uz plaćanje fiksne mjesečne naknade, koja se ugovara sa klijentom u zavisnosti od njegovih potreba. Na ovaj način imate svakodnevno na raspolaganju advokate za sva Vaša pravna pitanja i probleme.

Radi boljeg informisanja klijenata o svojim pravima iz oblasti radnog prava, u nastavku možete pročitati prečišćene tekstove   Zakona o radu Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 1/2016 i 66/2018) i  Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj; 26/2016 i 89/2018).

Zakon o radu Republike Srpske, (“Sl. glasnik RS”, br. 1/2016 i 66/2018)

Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine, (“Sl. novine FBiH”, br. 26/2016 i 89/2018)